Planiranje

Vico Office za planiranje

Kombinacija tri modula unutar Vico Office paketa omogućava planeru da planira, pregleda i implementira svoj raspored unutar kontinuiranog procesa rada. Nije potreban uvoz ili izvoz podataka za prelazak sa jednog modula na drugi i nije potrebno ručno povezivanje u cilju vezivanja različitih faza planiranja.

4D Player

Potpuno integrisano 4D planiranje

Sa potpuno integrisanim radnim procesima u Vico Office-u, generisanje 4D simulacije je jednostavno i gotovo automatski!

Elementi modela koji se kvantifikuju u Vico Office-u lako se mogu pretvoriti u raspored zadataka po lokaciji pomoću ugrađene aplikacije Schedule Planner. Ovi zadaci su zatim povezani i optimizovani za kreiranje Flowline plana. Kada to uradite u potpuno integrisanom sistemu Vico Office, 4D simulacija je automatski nusprodukt bez dodatnog rada.

4D simulacije postaju sve snažniji alat u okviru izgradnje, jer pružaju mogućnost prenošenja informacija ne-tehničkim korisnicima putem veze između dizajna i vremenskih aspekata projekta. 4D simulacije su važan element u dobijanju posla, validaciji logike raspooreda.

Sa jedinstvenim pristupom Vico Office-a za BIM, simulacija 4D je tu. Nije potrebno uvoziti ili izvoziti sadržaj. Nije neophodno dodatno lepljenje zadataka i elemenata modela. Samo je tamo! Šta god da se uradi u planeru rasporeda, odmah se može proveriti u 4D reprodukciji, a tačnost plana može odmah biti validirana.


Schedule Planner

Schedule Planner – Flowline

Tradicionalni planovi izgradnje često nisu povezani sa detaljima projekta; ovo nije slučaj sa Flowline rasporedom koji se kreira pomoću Vico Office Schedule Planner-a. Schedule Planner je inovativan i intuitivan način za prikazivanje radnih sekvenci prema tome kako graditelji stvarno nameravaju da izgrade projekat!

Linije tokova su kao i tradicionalne građevinske aktivnosti, osim što se hrane preciznim količinama koje dolaze sa lokacija projekta. Rasporedi tokova rada uključuju X-osu koja pokazuje vreme i Y-osa koja pokazuje lokacije projekta sa druge strane; kombinacija XY podataka, vođenih količinama i stopama produktivnosti, pruža detaljniji uvid u plan izgradnje nego što bi se ikada moglo saznati iz tradicionalnog CPM rasporeda.

Koristeći moćnu kombinaciju količina i lokacija, Flowline raspored vam omogućava balansiranje posada i resursa kao nikada ranije. Kroz moć integracije, usklađivanjem rasporeda linija aktivnosti automatski će se dobiti nivo resursa potrebnih za postizanje željenog tempa i omogućiti korisniku da napravi izbor o tome kako se posao realno može postići.

Pored toga što je bolji način planiranja projekata, Flowline rasporedi kreirani unutar Vico Office-a su u potpunosti integrisani sa raspoređenim troškovima u Cost Planner-u, kao i 4D simulacioni endžin za kreiranje vizuelnih izlaza za sekvenciranje projekta. Svaka promena u količinama projekta, troškovima ili odnosima zavisnosti automatski će se proširiti na Flowline i automatski će ažurirati sistemske izlaze (po želji).


Production Controller

Proaktivna kontrola projekta

Production Control modul je u potpunosti integrisan u Schedule Planner i ne zahteva nikakve dodatne akcije za izvlačenje potrebnih informacija za upravljanje planom projekta. Svaki Flowline, svaka relacija i svaki pridruženi resurs može se izvesti na više različitih načina kako bi se omogućilo praćenje napretka na licu mesta. Izveštaji koji uključuju planirani datum početka/završetka po lokaciji mogu se uporediti sa stvarnim početnim/završnim datumom po lokaciji, kao i sa pridruženim resursima.

Rezultat informacija iz Production Control modula koje ulaze u Flowline plan je ‘stvarni’ raspored i ‘prognozirani’ raspored. Stvarni rasporedi pokazuju pravi napredak projekta u istom pogledu kao i planirani i omogućava planerima da lako pronađu neslaganja. Pošto Production Control sadrži precizne detalje o datumima početka/završetka i resursima koji su bili angažovani, može se prikazati predviđeni raspored koji će planerima pomoći da razumeju gde se završava projekat, ako se posao odvija trenutnom dinamikom. Predviđeni rasporedi omogućavaju timu da proaktivno preduzme korektivne korake pre nego što dođe do konflikta rasporeda, kao što je duže radno vreme, dodavanje posade ili revizija redosleda projekta.