Kontrola proizvodnje

Transparentnost, sledivost i efikasnost

Budite produktivniji ...

Jasan i transparentan prikaz napretka, praćenje i trenutno stanja svake pojedinačne komponente i sklopa, delovi mogu da se prebace u sledeću fazu i proces.

Opterećenja su definisana, alocirana proizvodnja i datumi isporuke.

Čarobnjak za generisanje radnog naloga/planiranje proizvodnje; sve CAM/NC datoteke se ispituju u vremenima proizvodnje za svaki postupak: korisnički definisani proizvodni procesi i faze: CAM/DSTV datoteke se automatski šalju svakoj mašini za sečenje/bušenje; radne liste se formulišu po generisanom vremenu mašine/zaposlenog/procesa kako bi se omogućilo planiranje radnog opterećenja.

RF i batch kolekcija bar kodiranja za sledljivost.

Vizuelno praćenje i izveštavanje o oznakama dela putem integracije u 3D modele.

Vizuelno praćenje svih komponenti koristeći jedinstveni, živi i interaktivni pregled 3D modela. Prikazuje trenutni status proizvodnje i predstavlja vitalne informacije.

Kreirane otpremnice i komadi dodeljeni otpremnicama trećim licima i/ili mestu postavljanja nakon što su proizvedeni i obojeni.

StruCNC uređuje/pregleda CAM/NC1 datoteke i obrađuje ih naknadno u određene formate radne stanice; nema potrebe za softverom nezavisnih proizvođača.

Funkcionalnost uključuje alate za gledanje, kontrole ograničenja ivica, stvaranje ureza, rupa i škraba. Kada se ručno identifikovani linearni komadi zavaruju zajedno, da bi se formirao jedan komad; efikasno korišćenje postojećih šipki; asocijacija je prikazana u Izveštaju proizvodne zavarene šipke.

Generišu se izveštaji o radnom vremenu zaposlenih koji nude praćenje u realnom vremenu, vremenske okvire i napredak. Više zaposlenih koji rade na istoj komponenti u proizvodnoj konzoli povećavaju tačnost i sledljivost vremenskog lista.

... odmah povećajte profit.

Kontrola zaliha i magacina

Kontrola, tačnost i brzina

Budite produktivniji ...

Tačan i ažuran status zaliha.

Kompletna kontrola materijala i ostalih pozicija kao što su potrošni materijal za radionice, ostali ne čelični materijal, kao i kancelarijski materijal sa nivoima zaliha koji se prate. Kroz modul zaliha vrši se automatsko praćenje primljenih, izdatih i potrošenih narudžbina bez potrebe za manuelnim podešavanjima.

Potpuna sledljivost i praćenje;

Slobodan, dodeljen, preostali materijal i nedovršena proizvodnja. Praćenje serija, CE oznake. Broj porudžbine, broj dostavnice, datum porudžbine i datum prijema – presudan kada je u skladu sa standardima kvaliteta za sledljivost i kontrolu i obezbeđuje maksimalnu upotrebu materijala.

Prodaja slobodnih zaliha materija –  roba se može „prodati“ direktnom interakcijom sa modulom za fakturisanje, roba će biti dodata na fakturu, pak listu i otpremnicu.

Izveštaji i jasan uvid u troškove zaliha

Vrednost zaliha je prikazana kao trošak materijala, jedinična cena po metru/toni.

Brojni izveštaji za menadžment npr. kalkulacije/status zaliha, istorijska upotreba prema tipu ili dobavljaču i popis lokacija dostupni su pritiskom na dugme.

... odmah povećajte profit.

Kontrola kvaliteta

Automatska tačnost

Budite produktivniji ...

Modul Kontrole kvaliteta omogućava raščlanjivanje svih komponenata na kategorije na osnovu korisničkih “pravila”. Sve kategorije uključuju vrednost troškova i vrednost prodaje kako bi sistem za kontrolu kvaliteta menadžerima automatski pružili tačne informacije: ukupne površine, težine, vrednosti troškova i vrednosti prodaje.

Svi predmeti i oznake sklopa filtrirani su prema definiciji pravila, na primer: kolone od 0 kg do 50 kg, obojene; kolone od 51 kg do 80 kg, obojene…

Sveobuhvatan izbor pravila omogućava automatsko specifično filtriranje svakog elementa ili predmeta.

... odmah povećajte profit.

Kupci i prodaja

Pojednostavite procedure

Budite produktivniji ...

Izlazni računi mogu se kreirati za elemente iz ugovora i/ili za slobodnu prodaju sa zaliha čeličnih i ne čeličnih elemenata. Modul za fakturisanje prikazuje proizvodni status svih ugovornih stavki omogućavajući izradu faktura u određenoj fazi proizvodnje ili kontrolnoj tački.

Vrednosti izlaznih faktura se izvoze u modul Budžet radi kontrole troškova.

Ugrađeni interfejsi za uobičajene zadatke kao što su rezervne kopije i ranije izvoz u softver drugih proizvođača.

Sve fakturisani elementi iz ugovora prikazuju se u 3D prikazivaču nudeći u realnom vremenu vizuelni prikaz koji se elementi i koliki deo ugovora fakturiše.

... odmah povećajte profit.

Upravljanje ugovorima

Upravljenje verzijama i sledljivost

Budite produktivniji ...

Šta razlikuje STRUMIS od konkurencije

Ugovori sadrže kritične informacije kao što su kupac, težina, površina, faze, crteži, oznake sklopova, kontrolne tačke itd.

Stvaranje budžeta i analiza varijacija

Modul budžeta automatski uvozi vrednosti i troškove (materijal, rad, usluge) iz kalkulacija i ponuda, a zatim ih upoređuje sa obavezama (raspoređivanje zaliha, narudžbenice) i stvarnim troškovima (vremenski listovi) konstantno pružajući uvid u finansijske performanse.

Sve revizije se automatski ažuriraju, a sledljivost omogućava identifikovanje nastalih promena. Za nabavku i proizvodnju koriste se samo najnoviji crteži, što eliminiše skupe greške.

Kontrola kvaliteta, analiza i kreiranje profitnog centra

Specifikacija materijala (sastavnica) podeljena je na kategorije koje imaju vrednost troškova i prodaje, prema zadatim „pravilima“. Tačne kalkulacije i vrednosti se obezbeđuju koristeći definisane jedinične cene, podeljene na pojedinačne kontrolne tačke za svaki ugovor.

Bilo koja revidirana ili neraspoređena komponenta specifikacije je označena. Status proizvodnje i otpremnice koje nisu u skladu sa očekivanim „pravilima“ takođe su označene.

... odmah povećajte profit.

Upravljanje dokumentima

Efikasno i efektivno

Budite produktivniji ...

Čarobnjak za uvoz materijala i crteža odmah uvozi podatke (liste materijala, crteže, datoteke za proizvodnju) direktno iz svih softvera za modelovanje, značajno smanjujući vreme unosa podataka i eliminišući greške.

Sve revizije koje se pojave tokom trajanja projekta mogu se automatski ažurirati u STRUMIS, identifikujući tako određene promene.

Ušteda vremena i rada u upravljanju promenama, istovremeno osiguravajući da se za nabavku i proizvodnju koriste samo najnoviji crteži i eliminišu moguće skupe greške.

STRUMIS-ov modul za upravljanje dokumentima automatizuje sav uvoz dokumenata i crteža i pruža detaljne registre i izveštaje. Revizija, lokacija i istorija svih dokumenata kontrolišu se u svakom trenutku, ispunjavajući sve zahteve  kontrole kvaliteta u pogledu sledljivosti.

Pregled i masovno štampanje svih dokumenata dostupno je sa bilo koje STRUMIS radne stanice.

... odmah povećajte profit.

Nabavka i dobavljači

Lakoća i efikasnost

Budite produktivniji ...

Efikasna nabavka sve robe: čeličnih i ne-čeličnih predmeta.

Narudžbenice se automatski izdaju nakon završene optimizacije, uz dodavanje eventualno potrebnih, specifičnih uputstava. Ovo generiše profesionalnu i preciznu narudžbenicu koja se e-poštom može direktno poslati dobavljaču.

Automatski prijem robe osigurava da se isporučeni materijal brzo verifikuje i alocira. Sva odstupanja se evidentiraju i prijavljuju, a mogućnost „zadržavanja naručene vrednosti“ omogućava usaglašavanje narudžbenice sa fakturom.

Analiza i izveštavanje o nabavci materijala, primanjem i kretanjem materijala po lokacijama, troškovima po dobavljaču, troškovima po operaciji, itd., obezbeđuju kontrolu troškova i sinhronizaciju proizvodnje sa raspoloživošću materijala.

Efikasni prosleđivanje narudžbenica za materijal dobavljaču putem EDI (elektronska razmena podataka) omogućava da vaš dobavljač, ako koristi STRUMIS „licencu za dobavljača“, odradi optimizaciju vašeg zahteva i vrati EDI datoteku kako bi automatski popunio vašu narudžbinu i liste za rezanje.

... odmah povećajte profit.

Kalkulacije i ponude

Brzina i tačnost

Budite produktivniji ...

Odgovori na upite i ponude se mogu brzo i lako kreirati, za samo deo vremena koje vam je inače za to potrebno, Uz pomoć čarobnjaka za uvoz predmera, za učitavanje svih elektronskih podataka, uključujući crteže.

Čarobnjak za ponude odmah primenjuje procenjene vrednosti i standardne elemente na sve odgovore na upite i ponude.

Kalkulaciji se odmah dodaju odgovarajući čelični elementi, iz sveobuhvatne baze podataka, sa svim svojstvima, kao što su; težina, površina i cene, pružajući tačnu kalkulaciju troškova za završnu obradu površine, bojenje i galvanizaciju.

STRUMIS može automatski popuniti detalje veza, fitinge, kao i utroške radne snage za svaki segment; parametarski određujući troškove, pri tome smanjujući dupliranja, povećavajući tačnost i ubrzavajući postupak izrade kalkulacije.

Svi fiksni i varijabilni troškovi mogu se uključiti u kalkulacije, osiguravajući tačnost i pružajući poverenje u proces izrade visoko konkurentnih ponuda, istovremeno štiteći prihvatljivu profitabilnost.

Uvezite informacije, uključujući direktno od klijenta dobijene crteže; preko čarobnjaka za uvoza i eliminišite greške u unosu.

Nesting optimizuje procenjene potrebe za materijalom osiguravajući tačne troškove materijala, uključujući dozvoljene količine otpada s’ obzirom na dužine koje se mogu kupiti.

Hijerarhijske funkcionalnosti omogućava povezivanje više kalkulacija i nekoliko stavki sa jednim upitom višeg nivoa, sumirajući ukupne vrednosti i pondere na jedan izveštaj.

... odmah povećajte profit.